Τα εργατικά ποσοστά έχουν ως εξής: (δεν περιλαμβάνονται τα ανταλλακτικά)